بارگذاری اطلاعات دفتر تلفن از طریق فایل اکسل

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
برای ثبت شماره هایی که دارای نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات هستند از قسمت دفتر تلفن (کانتکت لیست) استفاده میکنیم. برای درج شماره در دفتر تلفن(کانتکت لیست) ابتدا سمت چپ صفحه پیشخوان روی کد پرتال کلیک کرده و سومین گزینه بارگذاری اطلاعات را انتخاب می نماییم. در صفحه جدید دانلود نمونه فایل طرف حساب را کلیک میکنیم و اکسل customer را دانلود میکنیم. اطلاعات مشتریان خود را وارد اکسل می نماییم: نام، نام خانوادگی، جنسیت، شماره موبایل اصلی و ستون رده بندی ( که همان گروه بندی ایجاد شده در دفتر تلفن (کانتکت لیست ) می باشد). آن را وارد کرده و فایل را ذخیره میکنید و بعدبا انتخاب choose file اکسل ذخیره شده را انتخاب و بارگذاری می نماییم.

:فایل صوتی بارگذاری شماره موبایل ها از طریق فایل اکسل

برای ثبت شماره‌هایی که دارای نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات هستند، از قسمت دفتر تلفن (کانتکت لیست) استفاده می‌کنیم. بدین منظور ابتدا سمت چپ صفحه پیشخوان روی کد پرتال کلیک کرده و سومین گزینه بارگذاری اطلاعات را انتخاب می نماییم .

در صفحه جدید "دانلود نمونه فایل طرف حساب" را کلیک میکنیم و اکسل customer را دانلود میکنیم .

بارگذاری شماره موبایل ها از طریق فایل اکسل در نرم افزار هما

اطلاعات مشتریان خود را وارد اکسل می نماییم: نام، نام خانوادگی، جنسیت، شماره موبایل اصلی و ستون رده‌بندی (که همان گروه‌بندی ایجاد شده در دفتر تلفن /کانتکت لیست می‌باشد)، آن را وارد کرده و فایل را ذخیره می‌کنیم سپس با انتخاب choose file اکسل ذخیره شده را انتخاب و بارگذاری می‌نماییم