ارسال انبوه ویژه

خانم فرقانی سه‌شنبه 1400/11/05
اگر بخواهید در گزارش پیام‌های ارسالی وضعیت ارسال پیامک را به جای ارسال موفق با وضعیت دلیور شده یعنی به گوشی مشتری رسیده ملاحظه نمایید حتما این گزینه را فعال کنید. لازم به دکر است که اگر گزینه‌ی ارسال انبوه ویژه فعال باشد 30 درصد به مبلغ هزینه ارسال شما اضافه خواهد شد.

 

ارسال انبوه ویژه

 

اگر بخواهید در گزارش پیام‌های ارسالی ، وضعیت ارسال پیامک را به جای ارسال موفق با وضعیت دلیور شده ، یعنی به گوشی مشتری رسیده ملاحظه نمایید ، حتما این گزینه را فعال کنید. لازم به ذکر است که اگر گزینه‌ی "ارسال انبوه ویژه" فعال باشد ، 30 درصد به مبلغ هزینه ارسال شما اضافه خواهد شد.