فیلتر کدپستی

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
برای استفاده از بانک‌ شماره‌های داخل پرتال که شامل بانک مشاغل، ویژه انبوه، منطقه‌ای و قدیمی می‌باشند می توانید با درج فیلتر کدپستی از میان مناطق چندگانه، منطقه‌ی مورد نظر خود با هر محدوده‌ای را انتخاب و ارسال پیامک انجام دهید. کدپستی مناطق مورد نظر خود را از راهنمای کد پستی و همچنین نقشه‌ها که در صفحه اصلی روی منوی ضمیمه‌ها تعبیه شده است استخراج کنید. بعد از وارد کردن کد مورد نظر اینتر بزنید و کد بعدی را تایپ کنید.

برای استفاده از بانک‌ شماره‌های داخل پرتال که شامل بانک مشاغل، ویژه انبوه، منطقه‌ای و قدیمی می‌باشند می توانید با درج فیلتر کدپستی از میان مناطق چندگانه، منطقه‌ی مورد نظر خود یا هر محدوده‌ای را انتخاب و ارسال پیامک را انجام دهید.کدپستی مناطق مورد نظر خود را از راهنمای کد پستی و همچنین نقشه‌ها که در صفحه اصلی روی منوی ضمیمه‌ها تعبیه شده است استخراج کنید. بعد از وارد کردن کد مورد نظر اینتر بزنید و کد بعدی را تایپ کنید.