فیلتر پیش شماره

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
برای استفاده از بانک‌های داخل پرتال که شامل بانک مشاغل، ویژه انبوه، منطقه‌ای و قدیمی می‌باشند، می‌توانید با درج فیلتر پیش شماره، به‌عنوان مثال 0911، 0912،0913 و... ارسال پیامک انجام دهید.

.برای استفاده از بانک‌های داخل پرتال که شامل بانک مشاغل، ویژه انبوه، منطقه‌ای و قدیمی می‌باشند، می‌توانید با درج فیلتر پیش شماره، به‌عنوان مثال 0911، 0912،0913 و... ارسال پیامک انجام دهید