شماره تماس: 02191004025
ایمیل: info [at] homais.com

آرشیو نمودن پیام

روی دسته‌ بندی پیام ها کلیک می‌کنیم و عنوان رده ‌بندی را مشخص کرده ذخیره را میزنیم.ثبت پیام جدید را کلیک کرده و رده ‌بندی را انتخاب میکنیم عنوان به پیام میدهیم و متن پیامک خود را داخل کادر نوشته گزینه ذخیره را میزنیم.

آرشیو نمودن پیامفایل صوتی راهنمای آرشیو نمودن پیام:برای آرشیو کردن پیام خود در قسمت امکانات دومین گزینه آرشیو پیام ها را انتخاب میکنیم. روی دسته‌ بندی پیام ها کلیک می کنیم و عنوان رده‌ بندی را مشخص کرده ذخیره را می زنیم.

آرشیو نمودن پیامثبت پیام جدید در آرشیو

آرشیو نمودن پیام


ثبت پیام جدید را کلیک کرده و رده ‌بندی را انتخاب می کنیم عنوان به پیام می دهیم و متن پیامک خود را داخل کادر نوشته گزینه ذخیره را می زنیم.