آرشیو نمودن پیام

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
روی دسته‌ بندی پیام ها کلیک می‌کنیم و عنوان رده ‌بندی را مشخص کرده ذخیره را میزنیم.ثبت پیام جدید را کلیک کرده و رده ‌بندی را انتخاب میکنیم عنوان به پیام میدهیم و متن پیامک خود را داخل کادر نوشته گزینه ذخیره را میزنیم.

 آرشیو نمودن پیام

: فایل صوتی راهنمای آرشیو نمودن پیام

.برای آرشیو کردن پیام خود در قسمت امکانات دومین گزینه آرشیو پیام ها را انتخاب میکنیم. روی دسته‌ بندی پیام ها کلیک می کنیم و عنوان رده‌ بندی را مشخص کرده ذخیره را می زنیم

آموزش آرشیو کردن پیام

ثبت پیام جدید در آرشیو

نحوه آرشیو نمودن پیام

.ثبت پیام جدید را کلیک کرده و رده ‌بندی را انتخاب می کنیم عنوان به پیام می دهیم و متن پیامک خود را داخل کادر نوشته گزینه ذخیره را می زنیم